Οικονομική ενημέρωση
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2008
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2009
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2010
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2011
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2012
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2013
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2014
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2015
Ισολογισμός σε κόστος κτήσης Επίκεντρο Α.Ε. 2016
Κατάσταση αποτελεσμάτων Επίκεντρο Α.Ε. 2016
Ισολογισμός Επίκεντρο Α.Ε. 2017
Ισολογισμός σε κόστος κτήσης Επίκεντρο Α.Ε. 2018
Κατάσταση αποτελεσμάτων Επίκεντρο Α.Ε. 2018