ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
-50%
Εκδόσεις
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
19 χρόνια βιβλία ποιότητας
Λεπτομερής αναζήτηση

Full text search
για βιβλία, συγγραφείς, βιβλιοπαρουσιάσεις,
στα πλήρη κείμενα των περιγραφών και των βιογραφικών.

Συνδεθείτε για να δείτε το λογαριασμό σας και το ιστορικό των παραγγελιών σας
Το καλάθι αγορών είναι άδειο
Πληροφορίες για τις
Εκδόσεις Επίκεντρο

2310256146 Θεσσαλονίκη
2103811077 Αθήνα

Γρήγορη αναζήτηση:    
    2310256146 Θεσσαλονίκη   -   2103811077 Αθήνα
Switch to English version Παρακολουθήστε το κανάλι
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
στο YouTube
Επισκεφθείτε μας
στο Facebook
 Ακολουθήστε μας
στο X (πρώην Twitter)
 Δείτε μας
στο Instagram
 Διασκεδάστε μαζί μας
στο TikTok
Η ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.
 
Έγραψαν-είπαν για τα βιβλία μας:     Ιστοσελίδα «politismikos.gr», 08-06-2024     για το     Η Κόκκινη Βία τη Δεκαετία του ’40 στην Πιερία
Νέες εκδόσεις
  
  
Best Seller
Υπερπροσφορές
Ειδικές προσφορές
Συγγραφέας του μήνα: Αντώνης Μανιτάκης
O Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης, γνω­στός συ­νταγ­μα­το­λό­γος, μέ­σα και από τα δύο βι­βλία του που κυ­κλο­φο­ρούν από τις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο, κα­τά­φε­ρε να κα­λύ­ψει όλη τη συ­νταγ­μα­τι­κή συ­γκυ­ρία της Με­τα­πο­λί­τευ­σης, 45 πε­ρί­που χρό­νων, έτσι ώστε ο ανα­γνώ­στης να έχει μια συ­νο­λι­κή εικό­να της συ­νέ­χει­ας μέ­σα όμως από τις συ­γκυ­ρι­α­κές ασυ­νέ­χει­ες του πο­λι­τι­κού μας συ­στή­μα­τος.

Τα κεί­με­να του βι­βλίου «Στο Λυ­κό­φως της Με­τα­πο­λί­τευ­σης. Κεί­με­να της συ­νταγ­μα­τι­κής συ­γκυ­ρί­ας», είναι από­σταγ­μα στο­χα­σμών γύ­ρω από το δί­καιο, τους πο­λι­τι­κούς θε­σμούς, τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα και γε­νι­κό­τε­ρα τον δη­μό­σιο βίο της Ελ­λά­δας και της Ευρώ­πη, τα οποία έχουν γρα­φεί τα τε­λευ­ταία είκο­σι χρό­νια. Κεί­με­να σχε­τι­κά με την Ανα­θε­ώ­ρη­ση και την εντυ­πω­σι­α­κή αν­θε­κτι­κό­τη­τα του Συ­ντάγ­μα­τος ή με τις άτυ­πες τρο­πο­ποι­ή­σεις του, και βέ­βαια κεί­με­να στα οποία θί­γο­νται ζη­τή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τις με­ταλ­λά­ξεις του εθνι­κού συ­νταγ­μα­τι­σμού και με τη μοι­ραία δι­α­σύν­δε­σή του με τον ευρω­πα­ϊ­κό, τις υπε­ρε­θνι­κές νο­μι­μό­τη­τες, κα­θώς και με ένα αβέ­βαιο, ακό­μη, και ασχη­μά­τι­στο πα­γκό­σμιο συ­νταγ­μα­τι­σμό.

Το βι­βλίο «Η συ­νταγ­μα­τι­κή συ­γκυ­ρία της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας (1976-1997)» είναι μια συλ­λο­γή άρ­θρων από δι­ά­φο­ρες εφη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά κα­τά το δι­ά­στη­μα από το 1976 έως το 1997. Η θε­μα­το­λο­γία των άρ­θρων αφο­ρά ζη­τή­μα­τα Συ­νταγ­μα­τι­κού Δι­καίου και δι­α­μόρ­φω­σης των δη­μο­κρα­τι­κών θε­σμών με­τά από τη θέ­ση σε ισχύ του Συ­ντάγ­μα­τος του 1975 και δεν είναι αμι­γώς νο­μι­κή, αλ­λά έχει και πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις.

«Τη σκέ­ψη και τη δρά­ση του συγ­γρα­φέα ανέ­κα­θεν χα­ρα­κτή­ρι­ζαν ο πλού­τος της ανά­λυ­σης, η γεν­ναι­ο­δω­ρία της δι­α­νο­η­τι­κής προ­σφο­ράς και η έντο­νη αίσθη­ση του δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος. Ο Μα­νι­τά­κης υπήρ­ξε και συ­νε­χί­ζει να είναι ένας δά­σκα­λος που έκα­νε σχο­λή στη­ρι­ζό­με­νους στους ώμους των γι­γά­ντων προ­κα­τό­χων του Αλέ­ξαν­δρου Σβώ­λου και Αρι­στό­βου­λου Μά­νε­ση». - Ιω­άν­νης Πα­πα­δό­που­λος, Πε­ρι­ο­δι­κό Athens Review.

«Το­νί­ζο­ντας ξε­χω­ρι­στά το ζή­τη­μα της πο­λι­τι­κής ευθύ­νης, η πέ­να του Μα­νι­τά­κη είναι δι­ο­ρα­τι­κή, βα­θιά δη­μο­κρα­τι­κή και πά­ντο­τε με γνώ­μο­να την πί­στη στο Σύ­νταγ­μα. Με «οπλο­στά­σιο» τις νο­μι­κές του γνώ­σεις και το ακα­δη­μα­ϊ­κό του υπό­βα­θρο, πλην, όμως, χω­ρίς να μι­λά με μια «ξύ­λι­νη» νο­μι­κή γλώσ­σα, ο Μα­νι­τά­κης κα­λεί σε δρά­ση. Σε δι­ά­λο­γο και στην ανά­γκη μι­ας νέ­ας πο­λι­τι­κής γλώσ­σας στην Ελ­λά­δα, συ­μπε­ρι­λη­πτι­κής και τολ­μη­ρής, με βά­ση τις δι­α­χρο­νι­κές συ­νταγ­μα­τι­κές αρ­χές. Η επι­τα­κτι­κό­τη­τα της δρά­σης δι­έ­πει σαν αίσθη­ση όλα τα κεί­με­να. Η έλευ­ση της «με­τα-με­τα­πο­λί­τευ­σης» και ενός ελ­πι­δο­φό­ρου αύριο απαι­τεί μα­κρο­χρό­νι­ες δι­α­δι­κα­σί­ες, συ­νερ­γα­σία και, κυ­ρί­ως, ορ­θο­λο­γι­κή κρί­ση». - Τά­σος Μο­σχο­νάς, www.offlinepost.gr.

Ο Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης γεν­νή­θη­κε το 1944 και με­γά­λω­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου σπού­δα­σε Νο­μι­κά. Τις με­τα­πτυ­χι­α­κές και δι­δα­κτο­ρι­κές του σπου­δές τις πε­ρά­τω­σε το 1974 στο Ελεύ­θε­ρο Πα­νε­πι­στή­μιο των Βρυ­ξελ­λών (ULB), ερ­γα­ζό­με­νος ως εντε­ταλ­μέ­νος ερευ­νη­τής στο Δι­α­πα­νε­πι­στη­μι­α­κό Κέ­ντρο Δη­μο­σίου Δι­καίου. Δί­δα­ξε από το 1976 μέ­χρι το 2011, ως κα­θη­γη­τής, Συ­νταγ­μα­τι­κό Δί­καιο, Πο­λι­τει­ο­λο­γία και Δι­κα­στι­κό έλεγ­χο της συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας των νό­μων στη Νο­μι­κή Σχο­λή του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης, της οποί­ας δι­ε­τέ­λε­σε Κο­σμή­το­ρας. Έχει δι­δά­ξει ακό­μη ως επι­σκέ­πτης κα­θη­γη­τής στα πα­νε­πι­στή­μια του Montpellier, του St. Etienne, του Paris-X και της Ρώ­μης (La Sapienza). Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών σε δύο υπη­ρε­σι­α­κές, εκλο­γι­κές Κυ­βερ­νή­σεις, το 2012 και 2015 και Υπουρ­γός Δι­οι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης στην τρι­κομ­μα­τι­κή Κυ­βέρ­νη­ση το 2012/2013. Από το 2014 έως το 2020 άσκη­σε κα­θή­κο­ντα Κο­σμή­το­ρα στη Νο­μι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μίου της Πά­φου, στην Κύ­προ, που μό­λις είχε ιδρυ­θεί, και από τον Ιού­λιο του 2020 ανέ­λα­βε Πρό­ε­δρος του Επι­στη­μο­νι­κού Συμ­βου­λίου της Νο­μι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου ''Nicosia'' στη Λευ­κω­σία. Κυ­ρι­ό­τε­ρα έρ­γα του στα ελ­λη­νι­κά: Κρά­τος δι­καίου, τ. Ι., Σάκ­κου­λας, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1994, Οι Σχέ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας με το Κρά­τος- Έθνος, Νε­φέ­λη, 2000, Ελ­λη­νι­κό Συ­νταγ­μα­τι­κό Δί­καιο, τ. Ι., Σάκ­κου­λας, 2004, Το Συ­νταγ­μα­τι­κό Δι­κα­στή­ριο απέ­να­ντι στον δι­ά­χυ­το έλεγ­χο της συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας των νό­μων, Σάκ­κου­λας, 2008, Στο Λυ­κό­φως της Με­τα­πο­λί­τευ­σης. Κεί­με­να της συ­νταγ­μα­τι­κής συ­γκυ­ρί­ας, Επί­κε­ντρο, 2020 και Η συ­νταγ­μα­τι­κή συ­γκυ­ρία της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας (1976-1997), Επί­κε­ντρο, 2021.

-20%
-20%
Βίντεο εκδηλώσεων - βιβλιοπαρουσιάσεων - συνεντεύξεων συγγραφέων των εκδόσεων Επίκεντρο
 2024-06-22^ΣΥΝΟΡΑ βασισμένο στο «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» του Γκαζμέντ Μ. Καπλάνι22-6-2024
ΣΥΝΟΡΑ βασισμένο στο «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» του Γκαζμέντ Μ. Καπλάνι
2024-05-19^Βαλκάνιοι Κόσμοι19-5-2024
Βαλκάνιοι Κόσμοι
2024-05-18^Η Επερχόμενη Αταξία18-5-2024
Η Επερχόμενη Αταξία
2024-05-18^Η κρυφή ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος18-5-2024
Η κρυφή ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος
2024-05-15^Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ15-5-2024
Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ
2024-05-14^Τα βιβλία της Hannah Arendt14-5-2024
Τα βιβλία της Hannah Arendt
2024-04-23^Ο Βενιζέλος και η Βασιλεία23-4-2024
Ο Βενιζέλος και η Βασιλεία
 
Γκαλερί φωτογραφιών από βιβλιοπαρουσιάσεις των εκδόσεων Επίκεντρο
      

 
Αξιολογήσεις επισκεπτών για τις Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΑξιολογήσεις επισκεπτών για βιβλία των Εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
(1 αξιολόγηση)

Οικονομέας Ελευθέριος:   Ευγενικοί άνθρωποι σύγχρονο περιβάλλον πλούσιο υλικό μοναδικές τιμές.  
(4 αξιολογήσεις)

Γαβριηλίδου-Χριστάκου Μαρίνα:   Ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί ! Με επιμελημένες καίριες σαϊτιές και με στημόνι την ιστορία του λαού μας και του κόσμου ο συγγραφέας κεντά χαρακτήρες αναλύει ρόλους κρίνει συμπεριφορές κάνει συσχετισμούς διακινδυνεύει... Λέει άφοβα την δική του αλήθεια για τα πρόσωπα και τα πράγματα. Με τρόπο γλαφυρό και με την ματιά διαυγή και τον νου πάντοτε νηφάλιο διδάσκει εν τέλει ήθος και αρετή .Μαρίνα Ε.Γ. Χριστάκου   (9786182040744: Καλειδοσκόπιο μιας εποχής – όπως την έζησα)
Οικονομέας Ελευθέριος:   Εξαιρετική έκδοση!!!   (9789604589883: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ:)
Οικονομέας Ελευθέριος:   Εξαιρετικό βιβλίο!   (9789604589876: Οι ζωές των άλλων)
Καραμήτσος Μενέλαος:   Καταπληκτικό βιβλίο!   (9789604589876: Οι ζωές των άλλων)

Αναζητήστε βιβλία για να γράψετε τη δική σας αξιολόγηση

 
 epikentro.gr

Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 58816304000
Αθήνα: Ασκληπιού 21, Τ.Κ. 10680, Τηλ. 2103811077
Θεσσαλονίκη: Πλ. Ναυαρίνου 9, Τ.Κ. 54622
Τηλ. 2310256146, 2310256148Όροι χρήσης
Τρόποι πληρωμής και αποστολής
Επιστροφές
Cookies
Απόρρητο
Προσωπικά δεδομένα


Οικονομική ενημέρωση
Πρόσκληση σε Γ.Σ.
Σημεία διανομής συγγραμμάτων
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ


Σύντομος οδηγός αγοράς
και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων